Návštěvní řád

Návštěvní řád podzemního objektu Flascharův důl

 1. Minimální počet návštěvníků v prohlídce je stanoven na 3, maximální počet na 12 osob. Ve výjimečných případech po předchozí dohodě lze počet návštěvníků zvýšit na 15. Pro tento počet je nutno zajistit 2 průvodce.
 2. Návštěvní trasa Flascharova dolu zahrnuje průchod lezním oddělením, toto místo lze obejít venkovními prostory bez lezního oddělení. 
 3. Návštěvní trasa okruhu je vedena částečně vertikálně cca 19 m po žebřících, proto by návštěvníci a zákonní zástupci návštěvníků měli zhodnotit svou fyzickou kondici a zdatnost.
 4. Průchod lezním oddělením je umožněn pouze osobám starších 6 let a osobám bez tělesného handicapu.
 5. Vstup do Flascharova dolu je povolen osobám bez zásadních zdravotních obtíží, nedoporučuje se vstup osobám trpících klaustrofobií (strach z uzavřených nebo omezených prostor) a akrofobií (strach z výšek nebo hloubek).
 6. Po dohodě s průvodcem je možno pro děti mladší 6 let v doprovodu zákonného zástupce a pro osoby s omezenou tělesnou kondicí.
 7. Za děti do 15-ti let ručí jejich zákonný zástupce nebo přítomný pedagogický dozor.
 8. Návštěvníkům do 15-ti let bez doprovodu zletilé osoby nebude vstup do podzemí umožněn.
 9. Provozovatel zapůjčí návštěvníkům důlní lampu a ochrannou přilbu, případně ochranný oděv.
 10. Vstup do Flascharova dolu je povolen jen s ochrannou přilbou, s rozsvícenou důlní lampou, v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu - provozovatel neručí za poškození či ušpinění oděvu či obuvi. V důlním prostředí se teplota vzduchu i v letních měsících pohybuje kolem 10 oC a vlhkost 90%.
 11. Návštěvníci musí mít při průchodu lezním oddělením volné obě ruce. Při průchodu lezním oddělením se nedoporučuje mít větší batoh, zavěšenou kabelu atp.
 12. Provozovatel požaduje přítomnost návštěvníků u obslužného objektu min. 15 min před zahájením prohlídky. Po zakoupení vstupenky návštěvník obdrží ochranné pomůcky a absolvuje instruktáž a seznámení s návštěvním řádem.
 13. Objemná zavazadla budou po dohodě s průvodcem uložena v obslužném objektu.
 14. Prohlídka je zahájena u obslužného objektu.
 15. Trasa je vedena po lesní pěšině k ústí štoly Nový Svět C, kde návštěvník vstupuje do podzemí. V samotném Flascharově dole vede prohlídku průvodce, přičemž po výstupu z podzemí štolou je trasa vedena k obslužnému domku, kde návštěvník odevzdá ochranné pomůcky.
 16. Prohlídka Flascharova dolu trvá cca 60 – 90 min dle počtu návštěvníků v jedné skupině.
 17. Po ukončení prohlídky provede průvodce kontrolu počtu osob a vrácených ochranných pomůcek.
 18. Podzemní objet není bezbariérově uzpůsoben, malý prohlídkový okruh Flascharova dolu je pro hendikepované osoby možný za účasti doprovodné osoby. 

V. Povinnosti návštěvníků

 1. Vstup do podzemního objektu Flascharův důl je možný pouze za doprovodu průvodce nebo jiné pověřené osoby.
 2. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany přírody je návštěvníkům zakázán vstup do prostor podzemí mimo provozní dobu prohlídkového období příslušného kalendářního roku.
 3. Všichni návštěvníci jsou po dobu trvání prohlídky povinni dodržovat následující provozní a bezpečnostní opatření:

a)       Zákazy:

-     zákaz kouření, používání otevřeného ohně a odhazování odpadků či jiného znečišťování prohlídkové trasy včetně vyměšování

-     zákaz dotýkání se a manipulace s elektrickou instalací a jiným zařízením v dole

-     zákaz opuštění výpravy a odbočení z trasy prohlídky do nepřístupných částí podzemí

-     zákaz sahat na exponáty a manipulovat s nimi

-     zákaz vstupu do podzemí podnapilým osobám a osobám pod vlivem jiných psychotropních látek

-     brát s sebou zvířata do podzemí je návštěvníkům zakázáno, je zakázáno sahat na živočichy v podzemí

-     je zakázáno ulamovat krápníky nebo sintrové vrstvy, je zakázáno vytahovat a odnášet úlomky ostění, je zakázáno malovat po stěnách a krasových útvarech.

-     zákaz nošení do podzemních prostor objemná zavazadla, batohy, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod., či vozit dětské kočárky

-     jíst a pít, vstupovat do podzemí se zmrzlinou, nápoji apod.

-     jinak narušovat klid a pořádek

-     je přísně zakázáno vstupovat do uzavřených prostor, lézt nebo šplhat na vyvýšená patra nebo vyvýšené prostory.

b)       Povinnosti:

-     dbát pokynů průvodce

-     dbát zvýšené opatrnosti (přístupové lesní pěšiny, podzemní chodby, stupačky, žebříky atd.)

-     dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v podzemí vzhledem k místní omezené profilové výšce podzemních chodeb

-     vždy mít nasazenou přilbu

-     nevstupovat do prostor za ohrazením nebo za hráze

-     při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce,

-     při výpadku elektrického osvětlení nebo vypnutí osobního svítidla je návštěvník povinen se zastavit na místě a dále se řídit pokyny průvodce

-     neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění, nevolnost či opuštění výpravy.

c)       Doporučení

-     ohleduplně nerušit výklad průvodce hlasitým hovorem a jiným hlukem v podzemí a taktéž nerušit živočichy

-     navzájem kontrolovat psychický a fyzický stav ostatních návštěvníků

-     v místech s bodovým osvětlením nepoužívat osobních svítidel na osvětlení exponátů.

d)       Lezní oddělení

-     vstupovat na žebříky se smí jednotlivě. Na žebříku smí být pouze jedna osoba. V případě výstupu dětí je možno, resp. je nutno při výstupu provádět jištění

-     na jednotlivých plošinách lezního oddělení se mohou zdržovat max. 4 osoby s tím, že jedna bude již na žebříku

-     je přísně zakázáno vyklánět se přes zábradlí nebo na toto zábradlí šplhat

-     po výstupu na horním patře umožnit výstup ostatních osob.

Flascharův důl dnes

Flascharovým dolem dnes nazýváme dvoupodlažní důlní dílo v lokalitě Nový Svět u Oder.

Horní etáž dolu, v historických mapách nazýváno „štola Johann" je starší a velká část vytěžených komor je již zborcena. Spodní etáž dolu, zvané „štola Hortenzie" po manželce Karla Flaschara, je dochováno v téměř netknutém stavu. Patra dolu jsou propojena 18 metrovým větracím komínem.

Prohlídkový okruh začíná ve štole Hortenzie, prochází 200 metrů dlouhou slednou chodbou do těžební komory. V této komoře se nachází jedna z největších geologických zajímavostí Flascharova dolu, částečně vytěžená vrása. Těžbou břidlice bylo odhaleno čelo vrásy, stěny komory kopírují její ohyb, což umožňuje horninu pozorovat nejen v řezu, ale také ve směru ohybu vrásy, která se prolíná celou komorou.

300m

okruh

90min

dobrodružství